Pravice in dolžnosti

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca

Ob vpisu otroka v vrtec se podpiše pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Pogodba je pravno formalni dokument, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti staršev in vrtca. S podpisom pogodbe se vrtec in starši zavezujejo spoštovati in uresničevati njena določila. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo oprostitev plačila zaradi bolezni in počitniško rezervacijo le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.


PRAVICE OTROK IN STARŠEV:

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, opredeljenih v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in Konvenciji o otrokovih pravicah. Otrokove pravice zastopajo starši oziroma njihovi zastopniki. Pravice otrok in staršev urejajo tudi Ustava RS, Zakon o vrtcih, Zakon o preprečevanju nasilja v družini itd.  Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, individualne posebnosti ter razvojne značilnosti. Vrtec zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Imajo tudi pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pri tem pa morajo upoštevati strokovno avtonomijo vrtca. Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij, če le-te ne ogrožajo poteka dela v skupini. Drugače pa se lahko poslužujejo pogovornih ur, ki jih določajo strokovne delavke vsaka za svoj oddelek. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja v vrtec tako, da smejo biti skupaj z otrokom v skupini. Uvajanje se prične z dnem vključitve otroka v vrtec in praviloma traja teden dni. Starši se pred prihodom v igralnico preobujejo v copate.


DOLŽNOSTI STARŠEV:

  • Ob vstopu otroka v vrtec oddajo vzgojiteljici zdravniško potrdilo (v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih) in ji posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih težavah 
  • Posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil. Vsako spremembo podatkov sporočijo v 8 dneh od nastale spremembe 
  • Se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj ter sodelujejo s strokovnimi delavkami vrtca 
  • Obvestijo vzgojiteljice o posebnostih, ki bodo pri otroku morebiti  vplivale na potek dneva v vrtcu 
  • Poskrbijo, da otroci ne prinašajo v vrtec igrač in predmetov, ki bi ogrožali otroka samega in sovrstnike. Prav tako naj ne prinašajo dragocenih predmetov in dragih igrač, ker za poškodbo ali izgubo leteh vrtec ne odgovarja. V primeru, ko predmeti ogrožajo varnost in zdravje otrok, jih strokovna delavka lahko začasno vzame 
  • V slučaju bolezni otroka obdržijo doma in javijo izostanek telefonsko, po e-pošti ali eAsistentu. Zaradi odjave prehrane je potrebno izostanek javiti do 8. ure. 
  • Otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici in ga tudi osebno prevzamejo. Ob predaji in prevzemu otroka starši ne zadržujejo strokovnih delavk, če to ni nujno potrebno. Starši so sami odgovorni za svojega otroka takoj, ko ga prevzamejo.
  • Po 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 82/2013 in Spremembe) mora otroka ob odhodu iz vrtca spremljati polnoletna oseba. Če starši osebno ne morejo sami prevzeti otroka, lahko za to pisno pooblastijo drugo osebo. Izjemoma so lahko spremljevalci tudi mladoletne osebe, stare najmanj 10 let. Za tako spremstvo starši predložijo vzgojiteljici še posebno pisno pooblastilo. 
  • Zadrževanje staršev z otroki na igrišču v času, ko so tam drugi otroci brez staršev, pod nadzorom strokovnih delavk, ni dovoljeno zaradi preglednosti nad igriščem in otroki. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje in sprehajanje po igrišču vrtca po prevzemu otroka iz oddelka
  • Starši redno poravnajo mesečno izstavljeni račun na podlagi odločbe Centra za socialno delo o višini plačila in po veljavnih cenah za programe.

Obvestila

01.06.2022
Uganka meseca junija
Enota Dobrovo
Bližajo se počitnice ...
03.05.2022
Uganka meseca maja
Enota Dobrovo
Svetovni dan čebel
30.03.2022
Uganka meseca aprila
Enota Dobrovo
Svetovni dan knjige
22.03.2022
Kuharski izziv testenine
Enota Kojsko
V skupini pikapolonice smo se preizkusili v izdelovanju domačih testenin. naš recept si lahko ogledate tukaj.
16.03.2022
"Dober spanec, bister um, vse dobro"
Enota Dobrovo
V petek, 18. marca 2022, se obeležuje svetovni dan spanja, tokrat pod sloganom "Dober spanec, bister um, vse dobro".