Pravice in dolžnosti

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca

 

 

Ob vpisu otroka v vrtec se podpiše pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Pogodba je pravno formalni dokument, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti staršev in vrtca. S podpisom pogodbe se vrtec in starši zavezujejo spoštovati in uresničevati njena določila. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo oprostitev plačila zaradi bolezni in počitniško rezervacijo le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.  PRAVICE OTROK IN STARŠEV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, opredeljenih v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in Konvenciji o otrokovih pravicah. Otrokove pravice zastopajo starši oziroma njihovi zastopniki. Pravice otrok in staršev urejajo tudi Ustava RS, Zakon o vrtcih, Zakon o preprečevanju nasilja v družini itd.  Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, individualne posebnosti ter razvojne značilnosti. Vrtec zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Imajo tudi pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pri tem pa morajo upoštevati strokovno avtonomijo vrtca. Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij, če le-te ne ogrožajo poteka dela v skupini. Drugače pa se lahko poslužujejo pogovornih ur, ki jih določajo strokovne delavke vsaka za svoj oddelek. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja v vrtec tako, da smejo biti skupaj z otrokom v skupini. Uvajanje se prične z dnem vključitve otroka v vrtec in praviloma traja teden dni. Starši se pred prihodom v igralnico preobujejo v copate. Starši in zaposleni spoštujejo določila HIŠNEGA REDA VRTCA, ki je v objavljen na spletni strani vrtca.

DOLŽNOSTI STARŠEV:
- ob vstopu otroka v vrtec oddajo vzgojiteljici zdravniško potrdilo (v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih) in ji posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih težavah 
- posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil. Vsako spremembo podatkov sporočijo v 8 dneh od nastale spremembe 
- se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj ter sodelujejo s strokovnimi delavkami vrtca 
- obvestijo vzgojiteljice o posebnostih, ki bodo pri otroku morebiti  vplivale na potek dneva v vrtcu 
- poskrbijo, da otroci ne prinašajo v vrtec igrač in predmetov, ki bi ogrožali otroka samega in sovrstnike. Prav tako naj ne prinašajo dragocenih predmetov in dragih igrač, ker za poškodbo ali izgubo leteh vrtec ne odgovarja. V primeru, ko predmeti ogrožajo varnost in zdravje otrok, jih strokovna delavka lahko začasno vzame 
- v slučaju bolezni otroka obdržijo doma in javijo izostanek telefonsko, po e-pošti ali eAsistentu. Zaradi odjave prehrane je potrebno izostanek javiti do 8. ure. 
- otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici in ga tudi osebno prevzamejo. Ob predaji in prevzemu otroka starši ne zadržujejo strokovnih delavk, če to ni nujno potrebno. Starši so sami odgovorni za svojega otroka takoj, ko ga prevzamejo.
- po 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 82/2013 in Spremembe) mora otroka ob odhodu iz vrtca spremljati polnoletna oseba. Če starši osebno ne morejo sami prevzeti otroka, lahko za to pisno pooblastijo drugo osebo. Izjemoma so lahko spremljevalci tudi mladoletne osebe, stare najmanj 10 let. Za tako spremstvo starši predložijo vzgojiteljici še posebno pisno pooblastilo. 
- Zadrževanje staršev z otroki na igrišču v času, ko so tam drugi otroci brez staršev, pod nadzorom strokovnih delavk, ni dovoljeno zaradi preglednosti nad igriščem in otroki. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje in sprehajanje po igrišču vrtca po prevzemu otroka iz oddelka
- Starši redno poravnajo mesečno izstavljeni račun na podlagi odločbe Centra za socialno delo o višini plačila in po veljavnih cenah za programe. 

SODELOVANJE S STARŠI 
(sodelovanje bo odvisno od epidemiološke slike oziroma ukrepov za zajezitev epidemije Covid -19)


Program sodelovanja s starši zajema: - soodločanje pri dejavnostih vrtca preko Sveta staršev vrtca in Sveta zavoda 
- vključevanje staršev v vzgojno delo 
- roditeljske sestanke (skupne, oddelčne) 
- predavanje za starše: mag. Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko Kamnik – Pomen odraščanja v naravnih okoljih (datum še ni določen) 
- Vrtčevski dan – (junij 2022 – ločeno po enotah)      
-skupne aktivnosti z otroki, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic (družinski dnevi, ustvarjalne delavnice, izleti starejših skupin – v organizaciji staršev, srečanja s starimi starši, pogovorne ure (enkrat mesečno) in individualne pogovore po potrebi na željo staršev ali vzgojiteljice 
- pomoč staršem pri seznanjanju z zunanjimi strokovnimi institucijami 
- sporočila na oglasni deski za starše. oku pomaga, da telo ustrezno uporabi v interakciji z okoljem.

Obvestila

08.11.2021
UGANKA MESECA NOVEMBRA

V novembru slovenske splošne knjižnice praznujemo svoj dan.

19.10.2021
Potujoča knjižnica vsak prvi torek v mesecu
Enota Dobrovo

Vsak prvi torek v mesecu je v bližini vrtca v Kojskem, Biljani in na Dobrovem  ...

07.10.2021
Jesenski bralni izziv

V Goriški knjižnici so pripravili Jesenski bralni izziv in ga vključili v Nacionalni projekt skupnega...

06.10.2021
Teden otroka

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež...

01.10.2021
Nova spletna stran

Vsebine spletne strani so še v nastajanju.